Badtur Podmínky Aktualizace: 31.12.2021
Dobrý den!

Služby poskytuje Badtur ("Provozovatel") v České Republice. Tyto podmínky jsou mezi vámi ("Uživatel") a Provozovatelem. Užíváním služeb, nebo při potvrzení účtu při registraci souhlasíte s těmito podmínkami. Prosíme, přečtěte si je pečlivě.

K některým službám můžou být k dispozici dodatečné podmínky, které budou k dispozici.

Provozovatelem je Tomáš Patera, IČ 11968702 (Podnikatel zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Úřad městské části Praha 18), Místecká 371, Praha 9 - Letňany, 199 00.

Využívání služeb

Při využívání služeb se musíte řídit všemi zásadami, které jsou uvedeny.

Služby nesmíte zneužívat. Příklad: Nesmíte zasahovat do služeb, ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a dodaných pokynů. Služby smíte využívat pouze v rámci platných právních předpisů.

Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s podmínkami nebo pokud máme podezdření z nepřípustného jednání.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy.

Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách.

Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné podmínky, různé dokumenty či oznámení, které se ve službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se může zobrazovat i obsah, který nepatří provozovateli. Za tento obsah odpovídají subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení a další zprávy a informace.

Služby mohou být dostupné z mobilních zařízeních. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů.

Váš účet Badtur (nebo také jako "Badtur Účet")

K použití některých služeb budete potřebovat účet Badtur ("Účet"), který si můžete vytvořit.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím vašeho účtu nesete plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran nepoužívejte stejné heslo jako pro účet. Jestliže zjistíte jakékoli neoprávněné použití účtu, kontaktujte nás zde.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak při používání služeb zacházíme s vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí. Použitím služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že provozovatel může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat a zpracovávat.

V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva postupujeme v souladu s místními zákony.

Jestliže se domníváte, že někdo porušuje vaše autorská práva, a chcete nás na tuto skutečnost upozornit, kontaktujte nás zde.

Váš obsah v našich službách

Služby můžou umožnit nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. To znamená, váš obsah je stále váš.

Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo příjmete obsah do nebo prostřednictvím služeb, poskytujete provozovateli a subjektům, se kterými provozovatel spolupracuje celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, které jsou výsledkem překladu, přizpůsobení či úprav za účelem lepšího fungování v rámci služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí udělujete jsou používána za účelem provozování služeb, nikoli k jakékoliv propagaci. Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat. Některé služby umožňují k obsahu, které jste do služby odeslali, získat přístup nebo jej odebrat. Některé služby můžou zahrnovat také podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu vymezují. ujistěte se, že při odesílání obsahu do služeb disponujete příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Váš obsah můžou analyzovat naše automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás. K této analýze může dojít kdykoliv.

Pokud máte účet, můžeme v službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, a akce provedené ve službách vaším účtem. K těmto zobrazením nemůže dojít v reklamním ani jiném komerčním kontextu.

Další informace o způsobu používání a ukládání obsahu najdete v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dodatečných podmínkách jednotlivých služeb. Pokud odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči vám vznikl jakýkoli závazek.

O softwaru v rámci služeb

Provozovatel vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám provozovatel poskytuje jako součást služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část našich služeb ani softwaru, který tyto služby zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu takého softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimky jsou připady, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právnimi předpisy nebo kdy k tomu máte od provozovatele povolení.

Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source) pokládáme za důležitý. Část softwaru, který naše služby využívají, může být nabízena v rámci licence "open source", kterou vám poskytneme. Licence k otevřenému zdrojovému kódu může obsahovat ustanovení, která jsou některým ustanovením techto smluvních podmínek výslovně nadřazena.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu.

Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Provozovatel vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nové omezení. V případě že chcete použít právo být zapomněn či získat všechny informace o vás, co máme, kontaktujte nás zde.

Jsme přesvědčeni, že vaše data jsou vaším vlastnictvím a že je důležité zachovat k nim přístup. Jestliže určitou službu přestaneme poskytovat, zašleme uživatelům s předstihem upozornění a umožníme jim získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v dodatečných podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme tak, jak jsou.

Některé právní řády poskytují určité záruky. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme veškerých záruk.

Odpovědnost za naše služby

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Ve všech případech platí, že provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neponesou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce a pošleme vám email. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nabudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nebudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmíky řídí smluvní vztah mezi vámi a provozovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Informace o způsobech jak kontaktovat provozovatele, naleznete na kontaktní stránce.